4 ЗАГАЛЬНI ПОНЯТТЯ

4.1 ампелографія
Наука про сорти, форми та види винограду, їх походження,
наукову класифiкацiю, зовнiшнi ознаки та бiологiчнi особливості, господарську цiннiсть i вимоги до умов вирощування (ДСТУ 2301-93)

4.2 загальна ампелографія
Розділ ампелографії, який охоплює систематику, класифiкацiю, походження сортів винограду, методики ампелографiчних досліджень та порівняльної ампелографії

4.3 спеціальна ампелографія
Розділ ампелографії, який вивчає окремі сорти та форми, їх ботанічний опис, агробiологiчну та господарсько-технологiчну характеристику i методи її визначення

4.4 порівняльна ампелографія
Встановлення вiрогiдностi сортів винограду

4.5 ампелометрiя
Розділ ампелографії, що охоплює спецiальнi вимірювання кiлькiсних показників частин виноградної рослини, її сортових ознак i визначення ступеня їх варіювання iз застосуванням методів бiометрiї

4.6 ампелографiчний опис сорту Характеристика основних ознак сорту винограду на пiдставi вивчення їх за єдиним планом та методикою

4.7 ампелографiчна колекцiя
Насадження рiзноманiтних сортів, форм, диких видiв винограду, призначене для вивчення та видiлення найцiннiш iз них

4.8 ампелографiчна картка
Картка, в яку вносять ампелографiчний опис сорту

4.9 банк даних генофонду винограду
Зiбрана та зосереджена iнформацiя про наявнiсть цiнних бiологiчних та господарських ознак у наявних сортів i диких форм винограду

4.10 каталог сортів винограду Систематичний перелiк сортів, видiв, гiбридiв, пiдiбраних за певною ознакою з метою впорядкування сортового фонду винограду в колекцiях

4.11 генофонд винограду
Сукупнiсть генiв, в особин винограду, якi складають дану популяцію

4.12 бiотип винограду
Промiжна таксономiчна одиниця мiж сортом та клоном, що являє собою групу фенотипно подiбних органiзмiв, якi мають близькоспорiднений генотип i зростають у певному мiкроареалi

4.13 варiацiя винограду
Фенотипна змiна особини винограду, яка з’явилася у процесi розмноження певного сорту чи форми i характеризується наявнiстю морфологiчних, бiологiчних, модифiкацiйних чи генетичних вiдмiнностей вiд iнших особин даної популяцiї

4.14 сортогрупа винограду
Сорти винограду, якi виникли внаслiдок брунькових мутацiй i вiдрiзняються
невеликою кiлькiстю неосновних ознак (за забарвленням ягiд, наявнiстю мускатного аромату тощо)

4.15 сортопопуляцiя винограду Сорти винограду, якi внаслiдок вегетативного розмноження рослин певного сорту протягом багатьох поколiнь зберегли характернi для них ознаки та властивостi

4.16 сортотип винограду
Сорти винограду, одержанi з зерняток одного предка i вiдрiзняються певними ознаками

4.17 генеалогiя сорту винограду Сукупнiсть вiдомостей про походження сорту винограду

4.18 ампелоценоз
Угрупування рослин винограду певного
сорту чи групи сортів, яке розмiщене в оптимальних чи задовiльних для його зростання екологiчних умовах

4.19 природний гiбрид винограду Гетерозиготнi органiзми винограду, якi виникають внаслiдок спонтанного мутагенезу чи випадкового схрещування (бiльшiсть культурних європейських сортів)

4.20 штучний гiбрид винограду Органiзми, одержанi шляхом цiлеспрямованого схрещування з пiдбором батькiвських пар залежно вiд поставлених завдань у процесi селекцiї винограду

4.21 комплексний гiбрид винограду
Органiзми винограду, у створеннi якиого взяли участь багато
сортів, гiбридiв, видiв

4.22 простий гiбрид винограду Органiзм, одержаний вiд схрещування двох стародавнiх сортів винограду

4.23 складний гiбрид винограду Органiзми винограду, одержанi внаслiдок схрещування, в якому взяли участь понад
двi батькiвськi форми — види, сорти, гiбриди, чи шляхом повторного, зворотнього чи насичуваного схрещування гiбридного потомства з одним iз батькiв

4.24 клонова селекцiя винограду Метод iндивiдуального вiдбору спонтанно виникал
брунькових мутацiй, химер та довгочасних модифiкацiй винограду
(ДСТУ 2301-93)

4.25 масова селекцiя винограду Селекцiйний захiд покращення ознак та властивостей культивованих сортів винограду, який грунтується на вiдборi здорових та продуктивних рослин

4.26 модифiкацiя винограду
Вiдмiннiсть у ступенi фенотипного виявлення тої ж ознаки чи властивостi пiд впливом мiнливих умов зовнiшнього середовища не пов’язана зi змiною генотипу

4.27 брунькова мутацiя винограду Стiйкi неочикуванi модифiкацiйнi чи генетичнi змiни в окремих бруньках рослини винограду, якi виникають також у потомствi в умовах вегетативного розмноження

4.28 химера винограду
Рослина винограду (кущ), яка має тканини та окремі клiтини з рiзною спадковiстю

4.29 материнська рослина винограду
Вихiдна рослина певного сорту чи виду рослини винограду, яка була взята для схрещування з певною батькiвською формою

4.30 перспективний сорт виноградуСорт винограду, який був переданий на держсортовипробування установою оригiнатором чи iнтродукований у цей район з iнших регiонiв i одержав позитивну оцiнку за основними агробiологiчними ознаками внаслiдок випробувань у цiй мiсцевостi

4.31 стандартний сорт винограду Кращий районований у цiй зонi сорт, який вводиться в усi види сортовипробування чи в дослiди як еталон (для контролю)

4.32 аборигенний виноград
Виноград певного району, краю, країни чи регiону, що походить вiд диких видiв чи їх форм, якi зростали у цiй мiсцевостi

4.33 умовно аборигенний виноград Мiсцевий виноград,що зберiгся iз стародавнiх часiв, коли був завезений переселенцями

4.34 дика форма винограду
Форма винограду, яка виникає у процесі природної гiбридизацiї диких та домашніх форм

4.35 здичавіла форма винограду Культурний виноград т.з. народної селекцiї у природних умовах

4.36 омонiм винограду
Однакова назва для рiзноманiтних сортів винограду

4.37 синонiм винограду
Рiзнi назви того самого сорту винограду

4.38 дегустацiйне оцiнювання сортів винограду
Органолептичний метод порiвняльного якiсного оцiнювання грон та ягiд рiзних сортів та форм

4.39 сахаристiсть ягiд винограду Основний показник якостi врожаю, який характеризується вмiстом цукрiв у соцi ягiд дозрiлого винограду та виражений у масовiй концентрацiї цукрiв (г/100см3)

4.40 цукронакопичення ягiд винограду
Накопичення сахарiв у ягодах винограду у фазi їх достигання, який визначається генотиповими особливостями сорту

4.41 сила росту пагонiв виноградуСортова ознака, виражена швидкiстю росту пагонiв протягом вегетацiйного перiоду, зовнiшнiм виявленням якого є сумарна довжина пагонiв

4.42 сорт-забарвлювач винограду Сорт винограду з темно-насиченим забарвленням шкiрки ягiд, у яких забарвленi також i клiтини м’якотi внаслiдок наявностi в них антоцiанiв

4.43 безнасiнний сорт винограду Сорт винограду, в ягодах якого зерняток нема зовсiм або лише їх зачатки

4.44 епоха (перiод) достигання винограду
Вiдокремлений промiжок часу, який умовно розглядаєтся як фаза наступання повної стиглостi певних сортів винограду

social position