6.2 ЛИСТКИ

6.2.1 листок винограду
Боковий вирiст стебла винограду, що складається з черешка та пластинки й виконує функцiї фотосинтезу, дихання та транспiрацiї.

6.2.2 листкова пластинка винограду
Найбiльша крупна, плеската частина листка винограду, в якiй проходять всi основнi фiзiологiчнi процеси. Може бути: за розмiром дуже дрiбна, дрiбна, середня, велика та дуже велика; за формою клиновидна, серцевидна, п’ятикутна, кругла, бруньковидна; за кiлькiстю лопатей цiла (нерозсiчена), трьох-, п’яти-, семилопатєва та бiльше; за характером загину плеската, складчаста, зiгнута вгору, зiгнута униз, хвиляста; осiннє забарвлення корелює з забарвленням ягiд: у бiлих та рожевих сортiв жовта, у чорних червона (виключення сорт Серексiя, американськi види, їх гiбриди та iн.)

6.2.3 черешок листка винограду
Звужена стеблиста частина листка винограду, яка несе листкову пластинку. Може бути значно довшою, довшою, коротшою, значно коротшою чи рiвною центральнiй жилцi

6.2.4 головнi жилки листка винограду
Жилки, що розходяться вiд мiсця прикрiплення черешка листка винограду до листкової пластинки, довжина i розташування яких визначають форму та розсiченiсть листкової пластинки. Антоцiанове забарвлення вiдсутнє або дуже слабке, слабке, середнє, сильне, дуже сильне

6.2.5 центральна жилка листка винограду
Середня з головних жилок, яка є як би продовженням черешка i раздiляє листкову пластинку на двi половини, звичайно не цiлком симетричнi

6.2.6 виїмка листка винограду
Заглиблення мiж головними жилками листка винограду, яке розчленовує листкову платинку на лопатi що варiює вiд закритого до вiдкритого рiзної форми, за глибиною вiд плиткого до глибокого

6.2.7 основа виїмки листка винограду
Частина виїмки листка винограду, яка повернута до середини листка винограду

6.2.8 шпорець листка винограду
Вирiст тканини листка винограду бiля основи чи по боках черешкової виїмки, а також на днi бокових виїмок

6.2.9 верхня бокова виїмка листка винограду
Виїмка листка винограду, яка розташована мiж середньою та верхньою лопатями листка винограду; може бути вiдчинена чи зачинена, iз легко чи сильно налягаючими кiнцями, с Uчи V-подiбною основою

6.2.10 нижня бокова виїмка листка винограду
Виїмка листка винограду, яка розташована мiж верхнею та нижньою лопатями листка винограду

6.2.11 зубчатiсть листової пластинки винограду
Особливий вид зрiзаностi країв листкової пластинки винограду у виглядi зубчикiв рiзної величини дуже короткi, короткi, середнi, довгi та дуже довгi, за формою з прямими, угнутими, опуклими та опукло-угнутими боками

6.2.12 черешкова виїмка листка винограду
Виїмка листка винограду, що розташована бiля основи листової пластинки винограду мiж парою нижнiх лопатей, може бути закритою зi слабо чи сильно прилеглими лопатями чи вiдкритою (дуже широко, широко, слабо вiдкрита), з Uчи V-подiбною основою, обмеженими чи не обмеженими жилками, з наявнiстю чи вiдсутнiстю зубцiв (шпорок)

6.2.13 опушення листової пластинки винограду
Наявнiсть павутинистих та щетинистих волоскiв листка винограду з нижньої сторони. Опушення може бути вiдсутнє, дуже слабке, слабке, середнє, сильне, дуже сильне

6.2.14 павутинистi волоски листка винограду
Мертвi вирости на клiтинах епiдермiсу листка винограду, якi легко вiдриваються пiд час механiчної дiї та збиваються в дрiбнi пластiвцi

6.2.15 щетинистi волоски листка винограду
Живi одноклiтиннi чи багатоклiтиннi утворення, короткi, жорсткi та прямi волоски, округлi в поперечному перерiзi та загостренi на кiнцi, якi мiцно прикрiпляються до клiтин епiдермiса листка винограду

social position