6.3 ЯГОДА

6.3.1 ягода винограду
Соковитий нерозкривний плiд виноградної рослини, який являє собою видозмiнений внаслiдок заплiднення (чи апомiксесу) гiнецей однiєї квiтки та формується з двогнiздової зав’язi маточки, яка утвореної двома зрощеними плодолистками

6.3.2 подушечка
Розширений кiнець плодонiжки, який прилягає безпосередньо до ягоди, може мати вузькоконiчну, ширококонiчну чи дисковидну форму

6.3.3 пупок ягоди винограду
Залишок приймочки маточки на ягодi винограду

6.3.4 щiточка ягоди винограду
Частина судинно-волокнистого пучка, який залишається на подушечцi пiсля вiддiлення її вiд м’якотi; у рiзних сортiв буває рiзної довжини, ступеню розвитку та забарвлення

6.3.5 м’якоть ягоди винограду
Основна частина оплодня ягоди винограду.
Буває забарвленою чи незабарвленою; смак простий, мускатний, суничний

6.3.6 консистенцiя м’якотi ягоди винограду
Сукупнiсть властивостей, що характеризують густину м`якотi ягiди винограду (м’яка, тверда) та її соковитiсть (соковита, недостатньо соковита, м’ясисто-соковита, м’ясиста, слизувата, щiльна чи хрустка)

6.3.7 шкiрка ягоди винограду
Зовнiшня частина оплодня в клiтинах якої мiститься цiла гама кольорiв антоцiанових та флавоноїдних пiгментiв, що зумовлюють всю рiзноманiтнiсть забарвлення ягiд винограду; за товщиною буває — дуже тонка, тонка, середня, товста та дуже товста, складає 12-20 % вiд маси ягоди винограду

6.3.8 налiт восковий
Тонкий шар жироподiбної речовини пруїну, який покриває стебла, листя та ягоди винограду й уберiгає їх вiд механiчних пошкоджень, випаровування води, ураження мiкроорганiзмами та несприятливих метеорологiчних впливiв

6.3.9 величина ягоди винограду
Один з основних критерiїв класифiкацiї винограду за господарським призначенням ; виражається в лiнiйних (мм), масових (г) та об’ємних (см530) одиницях

6.3.9.1 довжина ягоди («l») винограду (поздовжнiй дiаметр)
Вiдстань вiд подушечки до пупка ягоди винограда

6.3.9.2 ширина ягоди («g») винограду (поперечний дiаметр)
Вiдстань мiж боковими сторонами ягоди винограду в її найширшiй частинi

6.3.9.3 середнiй дiаметр ягоди винограду
Пiвсумма довжини та ширини ягоди винограду: до 8,0 мм ягоди дуже дрiбнi; 8,1-12,0 мм — дрiбнi; 12,1-17,0 мм — середнi; 17,1-25,0 мм — великi; понад 25,0 мм — дуже великi

6.3.10 форма ягоди винограду
Стiйкiша ознака винограду, встановлювана в перiод достигання ягiд i визначувана спiввiдношенням довжини та ширини ягоди винограду, мiсцезнаходженням її розширеної частини, обрисами бокових сторiн i пупка ягоди винограду та симетричнiстю цих обрисiв. Форма ягоди буває зплющена, злегка зплющена, кругляста, злегка овальна, яйцевидна, яйцевидна з тупим кiнчиком, зворотно яйцевидна, подовжена (цилiндрична), подовжено-овальна, асиметрична тощо

6.3.11 забарвлення ягiд винограду
Колiр ягiд, спостереживаний на близькiй вiдстанi при денному освiтленнi середньої яскравостi (ясно-зелена, рожева, червона, червоно-сiра, темно-червоно-фiолетова, синє-чорна, червоно-чорна)

6.3.12 стиглiсть ягiд винограду
Фiзiологiчний стан ягiд винограду з певними параметрами якiсних показникiв, якi притаманнi генетичнiй природi сорту в даних екологiчних умовах

6.3.13 партенокарпiя винограду
Розвиток дрiбних безнасiнних ягiд з оплодню без заплiднення, якi мають круглясту форму незалежно вiд типу квiтки, належностi сорту до групи насiнних чи безнасiнних сортiв, величини та форми нормально розвинутих ягiд винограду, властивих сортовi

6.3.14 стеноспермокарпiя виног раду
Утворення ягоди винограду з оплодню за умов неповного заплiднення, що веде до наявностi в ягодi рудиментiв зернятка рiзного ступеню розвинутостi (облiгатна форма), чи до вмiсту в гронах насiнних сортiв певного вiдсотка безнасiнних ягiд, якi мають властиву даномуо сортову форму, але вiдрiзняються меншими розмiрами (факультативна форма)

6.3.15 горошiння ягiд винограду
Партенокарпiя чи факультативна форма стеноспермокарпiї

6.3.16 коринка
Група дрiбноягiдних безнасiнних сортiв винограду

social position