6.6 НАСIНИНА

6.6.1 насiнина винограду
Орган вiдтворення та розселення винограду, що знаходиться в ягодi. Насiнь у ягодi винограду може бути вiд одного до чотирьох та бiльше, рiзноманiтної довжини (дуже коротка, коротка, середня, довга), маси та форми — кругляста, овальна, круглясто-конiчна (грушовидна), довгаста (цилiндрична)

6.6.2 дзьобик насiнини винограду
Частинина насiнини винограду, в якiй розмiщується зародок; за довжиною варiює вiд дуже короткого до довгого, який займає майже на однiєї третину довжини насiнини; за формою конiчний чи цилiндричний, розширений чи роздвоєний на кiнцi; гладкий чи покритий зморщечками

6.6.3 черевний бiк насiнини винограду
Бiк насiнини винограду, повернутий всередину ягоди та роздiлений на двi поздовжнi половини насiнним швом

6.6.4 спинний бiк насiнини винограду
Роздута та округла частина насiнини винограду, розташована навпроти черевного боку, вздовж якої вiд верхньої частини насiнини майже до дзьобика проходить зморщечка, яка подiляє її на двi поздовжнi половини

6.6.5 халаза
Мiсце проникнення провiдного жмутка в насiнний зачаток, розташоване зi спинного боку у верхнiй частинi чи центрi тiла насiнини винограду, внаслiдок розширення рiвчачка, утворює впадину овальної, трикутної чи округлої форми; може бути вгнута, опукла, нечiтко виражена, з рiвчачками, якi розходяться навколо по променях

6.6.6 насiнний шов
Випукла смужка на насiнинi винограду, яка починається посереденi насiння, проходить по дну рiвчачка через увесь черевний бiк i закiнчується на спинному боцi халазою

6.6.7 стиглiсть насiнини
Закiнчення формування i диференцiацiї всiх тканин насiнини винограду,призупинення в ньому фiзiологiчних процесiв та стан спокою зародка. У бiльшостi європейських сортiв стиглi насiнини винограду мають коричневе забарвлення, зустрiчаються вiдхилення ( у сорта Кабассiя рожеве, Бiкан — смугасте та iн.)

social position