Author - admin

6.1 ПАГОНИ

6.1 ПАГОНИ 6.1.1 молодий пагiн винограду Нездерев`янiлий пагiн останньої вегетацiї 6.1.2 коронка молодого пагону винограду Частина молодого пагону винограду над першим нерозпущеним лист ком. Форма коронки може бути за чинена, напiввiдчинена, вiдчине на. Антоцiанове забарвлення вiдсутнє чи дуже слабке, слабке,середнє, сильне, дуже сильне. Опушення вiдсутнє чи повстяне (дуже слабке, слабке, середнє, сильне, дуже сильне) чи щети нясте (дуже слабке, слабке, се реднє, сильне) ДСТУ — Українська мова4 ЗАГАЛЬНI ПОНЯТТЯ 5 КЛАСИФIКАЦIЯ 6 ОРГАНИ ВИНОГРАДНОЇ РОСЛИНИ 6.1 ПАГОНИ 6.2 ЛИСТКИ 6.3 ЯГОДА 6.4 ГРОНО 6.5 КВIТКА 6.6 НАСIНИНА Додаток А Абетковий покажчик українських [...]

Read more...

6.2 ЛИСТКИ

6.2.1 листок винограду Боковий вирiст стебла винограду, що складається з черешка та пластинки й виконує функцiї фотосинтезу, дихання та транспiрацiї. 6.2.2 листкова пластинка винограду Найбiльша крупна, плеската частина листка винограду, в якiй проходять всi основнi фiзiологiчнi процеси. Може бути: за розмiром дуже дрiбна, дрiбна, середня, велика та дуже велика; за формою клиновидна, серцевидна, п’ятикутна, кругла, бруньковидна; за кiлькiстю лопатей цiла (нерозсiчена), трьох-, п’яти-, семилопатєва та бiльше; за характером загину плеската, складчаста, зiгнута вгору, зiгнута униз, хвиляста; осiннє забарвлення корелює з забарвленням ягiд: [...]

Read more...

6.3 ЯГОДА

6.3.1 ягода винограду Соковитий нерозкривний плiд виноградної рослини, який являє собою видозмiнений внаслiдок заплiднення (чи апомiксесу) гiнецей однiєї квiтки та формується з двогнiздової зав’язi маточки, яка утвореної двома зрощеними плодолистками 6.3.2 подушечка Розширений кiнець плодонiжки, який прилягає безпосередньо до ягоди, може мати вузькоконiчну, ширококонiчну чи дисковидну форму 6.3.3 пупок ягоди винограду Залишок приймочки маточки на ягодi винограду 6.3.4 щiточка ягоди винограду Частина судинно-волокнистого пучка, який залишається на подушечцi пiсля вiддiлення її вiд м’якотi; у рiзних сортiв буває рiзної довжини, ступеню розвитку та забарвлення 6.3.5 м’якоть ягоди винограду Основна [...]

Read more...

6.4 ГРОНО

6.4.1 гроно винограду Генеративний орган виноградної рослини; зформований з суцвiття в процесi його розвитку пiсля цвiтiння та зав’язування ягiд. За розмiром може бути дуже дрiбна, дрiбна, середня, велика та дуже велика; за щiльнiстю дуже пухка, пухка, середня, щiльна та дуже щiльна; за формою — цилiндрична, гiлляста, крилата,конiчна та цилiндро-конiчна 6.4.2 гребiнь винограду Скелет грона винограду, утворений з осi суцвiття iз всiма вiдгалуженнями (вищого, другого, третього й iнодi четвертого порядку) 6.4.3.гребененiжка Частина гребеня (вiдгалуження вищого порядку) iз слабким, середнiм чи сильним здерев’янiнням, яка прикрiплює [...]

Read more...

6.5 КВIТКА

6.5.1 квiтка винограду Орган статевого розмноження, який являє собою видозмiнений вкорочений та сильно обмежений в ростi репродуктивний пагiн. Основнi типи квiток винограду: чоловiчий, перехiдний вiд чоловiчого до двостатевого, двостатевий, жiночий з прямими тичинками, жiночий зi загнутими донизу тичинками, iстинно жiночий (без тичинок) 6.5.2 маточка квiтки винограду Жiночий орган квiтки винограду, утворений одним чи кiлькома плодолистиками i склададений зi зав’язi, стовпчика та приймочки, який пiсля запилення та заплiднення перетворюється в плiд (ягоду). У багатьох сортiв маточки мають характернi особливостi, якi пов’язанi з формою [...]

Read more...

6.6 НАСIНИНА

6.6.1 насiнина винограду Орган вiдтворення та розселення винограду, що знаходиться в ягодi. Насiнь у ягодi винограду може бути вiд одного до чотирьох та бiльше, рiзноманiтної довжини (дуже коротка, коротка, середня, довга), маси та форми — кругляста, овальна, круглясто-конiчна (грушовидна), довгаста (цилiндрична) 6.6.2 дзьобик насiнини винограду Частинина насiнини винограду, в якiй розмiщується зародок; за довжиною варiює вiд дуже короткого до довгого, який займає майже на однiєї третину довжини насiнини; за формою конiчний чи цилiндричний, розширений чи роздвоєний на кiнцi; гладкий чи покритий зморщечками 6.6.3 [...]

Read more...

Дополнение А

А.1 побег винограда Один из основных органов виноградного растения,  объединяющий стебель (ось побега) с расположенными на нем листьями и другими органами и выполняющий все жизненные функции. Основная окраска  одревесневшего  побега: желтая, желто-коричневая, темно-коричневая,  красно-коричневая, фиолетовая А.2 узел Утолщенная часть стебля, на которой располагаются листья, усики, соцветия (грозди), пасынки и почки. Узел  по окраске может быть зеленый, зеленый с красными полосками или красный А.3 междоузлие Участок побега (стебля)  между двумя соседними узлами; его окраска может быть зеленая, зеленая с  красными полосками или красная А.4 усик Видоизмененный побег, [...]

Read more...

Додаток А

А.1 пагiн винограду Один з основних органiв виноградної рослини, який об’єднуе стебло (вiсь пагону) з розташованим на ньому листям та iншими боковими органами i виконує усi життєвi функцiї. Основне забарвлення здерев’янiлого пагону: жовте, жовто-коричневе, темно-коричневе, червоно-коричневе, фiолетове А.2 вузол Потовшена частина стебла, на якiй розташовуються листя, вусики, суцвiття (грона), пасинки та бруньки. Вузол може мати зелене забарвлення, зелене з червоними смужками чи червоне А.3 мiжвузля Дiлянка пагону (стебла) мiж двома сусiднiми вузлами; його забарвлення може бути зеленим, зеленим з червоними смужками чи червоним А.4 вусик Видозмiнений [...]

Read more...

Алфавитный список терминов

ампелографическая карточка                                 4.8 ампелография                                               4.1 ампелография  общая                                        4.2 ампелография сравнительная                                 4.4 ампелография частная                                       4.3 ампелометрия                                               4.5 Ампелопсис (Ampelopsis Michx.), виноградовник              5.12 ампелоценоз                                                4.18 Ампелоциссус (Ampelocissus Planch.)                        5.11 банк данных генофонда винограда                            4.9 берландиери (Vitis berlandieri Planch.)                    5.27 биотип винограда                                           4.12 вариация винограда                                         4.13 величина ягоды винограда                                   6.3.9 вид винограда                                              5.7 виды винограда американские                                5.25 виды винограда восточно-азиатские                          5.31 виноград  аборигенный                                      4.32 виноград амурский, виноград уссурийский (Vitis amuren- sis Rupr.)                                                 5.32 виноград дикий, виноград лесной (Vitis vinifera L. ssp. silvestris Gmel.)                                     5.34 виноград европейско-азиатский (Vitis vinifera L.)          5.33 виноград культурный (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.)   5.35 виноград условно аборигенный                               4.33 Витис (Vitis (Tournef.) L.)                                [...]

Read more...

Абетковий покажчик українських термiнiв

ампелографiчна картка                                       4.8 ампелографiя                                               4.1 ампелографiя загальна                                      4.2 ампелографiя порiвняльна                                   4.4 ампелографiя часткова                                      4.3 ампелометрiя                                               4.5 Ампелопсис (Ampelopsis Michх.), виноградовник              5.12 ампелоценоз                                                4.18 Ампелоцисус (Ampelocissus Planch.)                         5.11 банк даних генофонду винограду                             4.9 берландiєрi (Vitis berlandieri Planch.)                    5.27 бiотип винограду                                           4.12 бiк насiнини винограду черевний                            6.6.3 бiк насiнини винограду спинний                             6.6.4 варiацiя винограду                                         4.13 величина ягоди винограду                                   6.3.9 вид винограду                                              5.7 види винограду американськi                                5.25 види винограду  схiдноазiатськi                            5.31 виїмка листка винограду черешкова                          6.2.12 виїмки листка винограду                                    6.2.6 виїмка листка винограду верхня бокова                      6.2.9 виїмка листка винограду нижня бокова                       6.2.10 виноград аборигенний                                       4.32 виноград амурський, виноград усурiйський (Vitis amurensis Rupr.)                                    5.32 виноград дикий, виноград лiсовий [...]

Read more...