ВИНОГРАДАРСТВО. АМПЕЛОГРАФIЯ. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНОГРАДАРСТВО. АМПЕЛОГРАФIЯ. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

VITICULTURE. AMPELOGRAPHY. TERMS AND DEFINITION

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює однозначнi термiни та визначення основних понять у галузi виноградарства (ампелографiї), якi використовуються у науцi, технiчнiй документацiї та виробництвi.
1.2 Термiни, регламентованi в цьому стандартi, є обов’язковими для використання в усiх видах нормативної документацiї, науково-технiчнiй, учбово-методичнiй лiтературi, що належить до виноградарства (ампелографiї), а також для робiт зi стандартизацiї та використання результатiв цих робiт, включаючи програмнi засоби для комп’ютерних систем.
1.3 Стандарт повинен бути пов’язаним з усiма нормативно-технiчними документами, чинними в ампелографiї.

2 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термiн. Застосування термiнiв-синонiмiв стандартизованого термiна забороняється.
2.2 Вимоги стандарту чиннi для використання в роботi органiзацiй, пiдприємств, що дiють на територiї України, технiчних комiтетiв зi стандартизацiї, науково-технiчних та iнженерних товариств (вiдомств).
2.3 Термiни та визначення, встановленi в стандартi, вiдповiдають мiжнародним стандартам (ISO, IEC).

3 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ У цьому стандартi використано посилання на такий стандарт: ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Термiни та визначення.

4  ЗАГАЛЬНI ПОНЯТТЯ